Εγγραφή (Record): Δομή Προγραμματισμού της Pascal

pascal programming

Μια εγγραφή (record) μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε συσχετισμένα δεδομένα σε μία κοινή δομή. Δηλώνοντας μια έγγραφη δηλώνουμε ένα δικό μας τύπο ο οποίος περιέχει όσα πεδία θέλουμε το καθένα απο τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου.

Πίνακες στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal

pascal programming

Οι πίνακες (arrays) περιέχουν πολλές θέσεις αποθήκευσης, που είναι όλες του ΙΔΙΟΥ τύπου δεδομένων.

Υποδιαστήματα Τακτικών Τύπων

pascal programming

Η Pascal διαθέτει τον τύπο του υποδιαστήματος με τον οποίο μπορούμε να ορίσουμε δικά μας υποδιαστήματα τακτικών τύπων περιορίζοντας το εύρος τους.
Το υποδιάστημα πρέπει να είναι ένα υποσύνολο ενός τακτικού τύπου , ο οποίος καλείται πατρικός (host).

Παράμετροι: Κλήση Μεθόδων με Τιμή και με Αναφορά

pascal programming

Οι παράμετροι στις οποίες δεν προηγείται η δεσμευμένη λέξη Var αλλά ακολουθούνται από ένα συγκεκριμένο τύπο, καλούνται παράμετροι ΤΙΜΗΣ. Όταν μια παράμετρος περνάει με τιμή, στην διαδικασία ή συνάρτηση μεταβιβάζεται ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της τιμής της πραγματικής παραμέτρου.

Πεδίο Εφαρμογής Μεταβλητής (Scope of Variable)

pascal programming

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε που μπορούμε να ορίσουμε μια μεταβλητή (Τμήμα Ορισμού Μεταβλητών) και που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε (Πεδίο Εφαρμογής Μεταβλητής).

Απαριθμητοί Τύποι στην Pascal

pascal programming

Στην Pascal μπορούμε να ορίσουμε δικού μας τύπους που μπορεί να είναι απαριθμητοί ή και όχι. Ο σκοπός αυτής της δυνατότητας είναι η δημιουργία κατανοητών προγραμμάτων, τόσο για τους προγραμματιστές, όσο και για άλλους, που ίσως ασχοληθούν μελλοντικά με τα προγράμματα αυτά.

Εντολή ελέγχου στην pascal (if, else if, case)

pascal programming

Οι εντολές για τη λήψη αποφάσεων επιτρέπουν στο πρόγραμμα να εκτελεί διαφορετικές ενέργειες βασιζόμενο σε κάποιους λογικούς ελέγχους. Εδώ θα δούμε τις εντολές If και Case.

Βρόχος Επανάληψης στην Pascal

pascal programming

Ο βρόχος (loop) είναι η συνεχής επανάληψη μίας μόνο εντολής ή και μιας ομάδας εντολών μέχρις ότου να ισχύσει μια συνθήκη (condition).

Μεταβλητές, Σταθερές και Τύποι Δεδομένων

pascal programming

Μεταβλητές, Σταθερές και Τύποι Δεδομένων στην Pascal.

Μεταγλωττιστής (Compiler), Αναγνωριστικα και Σχόλια

pascal programming

Ένας μεταγλωττιστής (compiler) της Pascal είναι και ο ίδιος ένα πρόγραμμα υπολογιστή που η μόνη δουλειά του είναι να μετατρέπει ένα πρόγραμμα της Pascal σε μια μορφή που μόνο ο υπολογιστής μπορεί να διαβάσει και να εκτελέσει.