Ετικέτα: προγραμματισμός pascal

pascal programming 0

Εγγραφή (Record): Δομή Προγραμματισμού της Pascal

Μια εγγραφή (record) μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε συσχετισμένα δεδομένα σε μία κοινή δομή. Δηλώνοντας μια έγγραφη δηλώνουμε ένα δικό μας τύπο ο οποίος περιέχει όσα πεδία θέλουμε το καθένα απο τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου.

pascal programming 0

Πίνακες στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal

Οι πίνακες (arrays) περιέχουν πολλές θέσεις αποθήκευσης, που είναι όλες του ΙΔΙΟΥ τύπου δεδομένων.

pascal programming 0

Υποδιαστήματα Τακτικών Τύπων

Η Pascal διαθέτει τον τύπο του υποδιαστήματος με τον οποίο μπορούμε να ορίσουμε δικά μας υποδιαστήματα τακτικών τύπων περιορίζοντας το εύρος τους.
Το υποδιάστημα πρέπει να είναι ένα υποσύνολο ενός τακτικού τύπου , ο οποίος καλείται πατρικός (host).

pascal programming 1

Παράμετροι: Κλήση Μεθόδων με Τιμή και με Αναφορά

Οι παράμετροι στις οποίες δεν προηγείται η δεσμευμένη λέξη Var αλλά ακολουθούνται από ένα συγκεκριμένο τύπο, καλούνται παράμετροι ΤΙΜΗΣ. Όταν μια παράμετρος περνάει με τιμή, στην διαδικασία ή συνάρτηση μεταβιβάζεται ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της τιμής της πραγματικής παραμέτρου.

pascal programming 0

Πεδίο Εφαρμογής Μεταβλητής (Scope of Variable)

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε που μπορούμε να ορίσουμε μια μεταβλητή (Τμήμα Ορισμού Μεταβλητών) και που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε (Πεδίο Εφαρμογής Μεταβλητής).

pascal programming 0

Απαριθμητοί Τύποι στην Pascal

Στην Pascal μπορούμε να ορίσουμε δικού μας τύπους που μπορεί να είναι απαριθμητοί ή και όχι. Ο σκοπός αυτής της δυνατότητας είναι η δημιουργία κατανοητών προγραμμάτων, τόσο για τους προγραμματιστές, όσο και για άλλους, που ίσως ασχοληθούν μελλοντικά με τα προγράμματα αυτά.

pascal programming 0

Εντολή ελέγχου στην pascal (if, else if, case)

Οι εντολές για τη λήψη αποφάσεων επιτρέπουν στο πρόγραμμα να εκτελεί διαφορετικές ενέργειες βασιζόμενο σε κάποιους λογικούς ελέγχους. Εδώ θα δούμε τις εντολές If και Case.

pascal programming 0

Υποπρόγραμμα: Διαδικασία (procedure)

Η διαδικασία (procedure) είναι ένα υποπρόγραμμα που έχει σαν αποτέλεσμα την εκτέλεση μιας σειράς πράξεων για έναν και μοναδικό σκοπό. Διαδικασίες που ορίζονται μέσα από την Pascal, όπως οι Write, Writeln, Read και Readln καλούνται πρότυπα.

pascal programming 0

Υποπρόγραμμα: Συνάρτηση (function)

Η συνάρτηση (function) επιστρέφει μια τιμή και συνεπώς θα πρέπει μέσα στο προγραμμα που την κάλεσε (το κυρίως πρόγραμμα ή κάποιο άλλο υποπρόγραμμα) να εκχωρείται η τιμή αυτή σε κάποια μεταβλητή.

pascal programming 0

Τελεστές και Εκχωρήσεις μεταβλητών

Στην PASCAL υπάρχουν τριών ειδών τελεστές. Θα ξεκινήσουμε από τους βασικούς τελεστές και θα εμπλουτίζουμε σιγά-σιγά τις γνώσεις μας για αυτούς.

Αρέσει σε %d bloggers: