Εγγραφή (Record): Δομή Προγραμματισμού της Pascal

pascal programming

Μια εγγραφή (record) μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε συσχετισμένα δεδομένα σε μία κοινή δομή. Δηλώνοντας μια έγγραφη δηλώνουμε ένα δικό μας τύπο ο οποίος περιέχει όσα πεδία θέλουμε το καθένα απο τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου.

Πίνακες στη γλώσσα προγραμματισμού Pascal

pascal programming

Οι πίνακες (arrays) περιέχουν πολλές θέσεις αποθήκευσης, που είναι όλες του ΙΔΙΟΥ τύπου δεδομένων.

Υποδιαστήματα Τακτικών Τύπων

pascal programming

Η Pascal διαθέτει τον τύπο του υποδιαστήματος με τον οποίο μπορούμε να ορίσουμε δικά μας υποδιαστήματα τακτικών τύπων περιορίζοντας το εύρος τους.
Το υποδιάστημα πρέπει να είναι ένα υποσύνολο ενός τακτικού τύπου , ο οποίος καλείται πατρικός (host).

Παράμετροι: Κλήση Μεθόδων με Τιμή και με Αναφορά

pascal programming

Οι παράμετροι στις οποίες δεν προηγείται η δεσμευμένη λέξη Var αλλά ακολουθούνται από ένα συγκεκριμένο τύπο, καλούνται παράμετροι ΤΙΜΗΣ. Όταν μια παράμετρος περνάει με τιμή, στην διαδικασία ή συνάρτηση μεταβιβάζεται ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της τιμής της πραγματικής παραμέτρου.

Πεδίο Εφαρμογής Μεταβλητής (Scope of Variable)

pascal programming

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε που μπορούμε να ορίσουμε μια μεταβλητή (Τμήμα Ορισμού Μεταβλητών) και που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε (Πεδίο Εφαρμογής Μεταβλητής).

Απαριθμητοί Τύποι στην Pascal

pascal programming

Στην Pascal μπορούμε να ορίσουμε δικού μας τύπους που μπορεί να είναι απαριθμητοί ή και όχι. Ο σκοπός αυτής της δυνατότητας είναι η δημιουργία κατανοητών προγραμμάτων, τόσο για τους προγραμματιστές, όσο και για άλλους, που ίσως ασχοληθούν μελλοντικά με τα προγράμματα αυτά.

Εντολή ελέγχου στην pascal (if, else if, case)

pascal programming

Οι εντολές για τη λήψη αποφάσεων επιτρέπουν στο πρόγραμμα να εκτελεί διαφορετικές ενέργειες βασιζόμενο σε κάποιους λογικούς ελέγχους. Εδώ θα δούμε τις εντολές If και Case.

Υποπρόγραμμα: Διαδικασία (procedure)

pascal programming

Η διαδικασία (procedure) είναι ένα υποπρόγραμμα που έχει σαν αποτέλεσμα την εκτέλεση μιας σειράς πράξεων για έναν και μοναδικό σκοπό. Διαδικασίες που ορίζονται μέσα από την Pascal, όπως οι Write, Writeln, Read και Readln καλούνται πρότυπα.

Υποπρόγραμμα: Συνάρτηση (function)

pascal programming

Η συνάρτηση (function) επιστρέφει μια τιμή και συνεπώς θα πρέπει μέσα στο προγραμμα που την κάλεσε (το κυρίως πρόγραμμα ή κάποιο άλλο υποπρόγραμμα) να εκχωρείται η τιμή αυτή σε κάποια μεταβλητή.

Τελεστές και Εκχωρήσεις μεταβλητών

pascal programming

Στην PASCAL υπάρχουν τριών ειδών τελεστές. Θα ξεκινήσουμε από τους βασικούς τελεστές και θα εμπλουτίζουμε σιγά-σιγά τις γνώσεις μας για αυτούς.