Μεταβλητές στη vbscript, σταθερές και πεδίο εφαρμογής τους

vbscript programming

Οι μεταβλητές στη VBScript δηλώνονται με τη δεσμευμένη λέξη Dim. Μπορούν επίσης να δηλωθούν με τις δεσμευμένες λέξεις Public και Private.

Τύποι Δεδομένων της VBScript (ο τύπος Variant και οι Υποτύποι)

vbscript programming

Η VBScript διαθέτει, ως scripting γλώσσα, διαθέτει ΜΟΝΟ ENA βασικό τύπο δεδομένων, τον τύπο Variant. Κάθε μεταβλητή και σταθερά είναι αυτού του τύπου και κάθε συνάρτηση επιστρέφει τιμή τέτοιου τύπου.

Πίνακες στη VBScript

vbscript programming

Κάθε μεταβλητή έχει ένα αναγνωριτικό με το οποίο αναφερόμαστε σε αυτή μέσα στο πεδίο εφαρμογής της. Οι πίνακες δίνουν τη δυνατότητα με ένα αναγνωριστικό να μπορούμε να αναφερθούμε σε πολλές μεταβλητές με χρήση δείκτη.

Εντολές ελέγχου ροής στην vbscript (επιλογή και επανάλληψη)

vbscript programming

Εντολές ελέγχου ροής στην vbscript – διαθέτει εντολές για τον έλεγχο της ροής του προγράμματος που χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, επιλογής και επανάλληψης.

Τελεστές στη VBScript

vbscript programming

Οι τελεστές σε κάθε γλώσσα λειτουργούν σαν μια συνάρτηση που καλείται με διαφορετικό τρόπο. Ως συναρτήσεις οι τελεστές μπορεί να έχουν 1 ή 2 παραμέτρους (τελεστέους) και επιστρέφουν μία μόνο τιμή. Κάθε τελεστής δηλαδή μπορεί να έχει 1 ή 2 τελεστέους.

VBScript επισκόπηση και σύνταξη

vbscript programming

Επισκόπηση Η VBScript είναι μια scripting γλώσσα της Microsoft. Εκετελείται με διερμηνευτή (intepreter) και όχι με μεταγλωττιστή (compiler). Είναι όπως η VBA αλλά με λιγότερες δυνατήτητες. Όπως και αυτή, είναι βασισμένη στη Visual Basic. Χρησιμοποιεί λίγους πόρους και είναι πολύ γρήγορος ο διερμηνευτής της. Χρησιμοποιεί το COM (Component Object Model) για να αναφερθεί στα αντικείμενα … Περισσότερα

Συναρτήσεις και διαδικασίες στην vbscript

vbscript programming

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να ορίσουμε μια συνάρτηση ή μια διαδικασία στην VBScript είναι χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί Function (για τις συναρτήσεις) ή Sub (για τις διαδικασίες).