Μέθοδοι Πίνακα στην Javascript (Javascript Array Methods)

javascript programming

Οι Μέθοδοι Πίνακα στην Javascript (Javascript Array Methods) είναι διαδικασίες που μας βοηθούν να εργαστούμε με τους πίνακες.

Μέθοδοι Συμβολοσειράς στην Javascript (Javascript String Methods)

javascript programming

Οι Μέθοδοι Συμβολοσειράς στην Javascript (Javascript String Methods) είναι διαδικασίες που μας βοηθούν να εργαστούμε με τις συμβολοσειρές.

Συναρτήσεις στην Javascript (Javascript Functions)

javascript programming

Οι Συναρτήσεις στην Javascript (Javascript Functions) είναι ένα μπλοκ κώδικα σχεδιασμένο για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία. Μία συνάρτηση εκτελείται κάθε φορά που “κάτι” την καλεί.

Συμβολοσειρές στην Javascript (Javascript Strings)

javascript programming

Οι Συμβολοσειρές στην Javascript (Javascript Strings) είναι μεταβλητές που τις χρησιμοποιούμε για να αποθηκεύουμε και να χειριζόμαστε κείμενο. Μία συμβολοσειρά αποθηκεύει μια σειρά από χαρακτήρες.

Τελεστές Σύγκρισης στην Javascript (Comparison Operators)

javascript programming

Οι Τελεστές Σύγκρισης στην Javascript (Comparison Operators) χρησιμοποιούνται σε λογικές δηλώσεις (statements) για να καθορίσουν την ισότητα ή τη διαφορά μεταξύ μεταβλητών ή τιμών και το αποτέλεσμα που επιστρέφουν είναι αληθές (true) ή ψευδές (false).

Τελεστές στην Javascript (Javascript Operators)

javascript programming

Οι Αριθμητικοί Τελεστές στην Javascript (Arithmetic Operators) χρησιμοποιούνται για να κάνουμε πράξεις αριθμητικής στον κώδικα μας.

Δηλώσεις στην Javascript (Statements)

javascript programming

Οι δηλώσεις στην Javascript είναι εντολές-οδηγίες που θα εκτελεσθούν από το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε χρήστης.

Αντικείμενα στη Javascript (Objects)

javascript programming

Τα αντικείμενα στη Javascript είναι και αυτά μεταβλητές αλλά μπορούν να περιέχουν πολλές τιμές. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και να δηλώσουμε ένα αντικείμενο με δύο τρόπους.

Γεγονότα στη Javascript (Events)

javascript programming

Τα γεγονότα στη Javascript είναι “κάτι” το οποίο συμβαίνει σε στοιχεία της HTML. Όταν χρησιμοποιούμε Javascript στην ιστοσελίδα μας, αυτή μπορεί να δράσει στα γεγονότα (events) των στοιχείων της HTML.

Javascript – Διαμόρφωση συμπεριφοράς στοιχείων HTML

javascript programming

Για τη διαμόρφωση συμπεριφοράς στοιχείων HTML πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη Javascript. Η Javascript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για να αλλάζουμε δυναμικά το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας.