Πίνακας ως Δείκτης στην γλώσσα προγραμματισμού C

c programming

Στη C, με τον όρο “πίνακας ως δείκτης”, εννοούμε ότι η μεταβλητή ενός πίνακα είναι ένας δείκτης σε μια μεταβλητή του ίδιου τύπου με τον πίνακα. Αυτός ο δείκτης δείχνει στο πρώτο στοιχείο του πίνακα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του βρίσκονται στις επόμενες θέσεις της μνήμης.

Εκτύπωση Ελληνικών στη C

c programming

Αν προσπαθήσουμε να εκτυπώσουμε μία Ελληνική πρόταση με την εντολή printf, τότε αντί για εκτύπωση Ελληνικών, θα δούμε κάποια γράμματα και σύμβολα που δε βγάζουν κανένα νόημα. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πως κάνουμε εκτύπωση Ελληνικών στη C.

Συναρτήσεις στη C

c programming

Όταν το πρόγραμμα καθώς εκτελείται φθάσει σε μια κλήση συνάρτησης, αναζητά τη συνάρτηση αυτή και ακολουθεί τις εντολές που βρίσκονται σ’ αυτήν.

Οι Λογικοί Τελεστές στη C

c programming

Οι Λογικοί Τελεστές στη C είναι τρεις. Ο λογικός τελεστής && (AND), ο λογικός τελεστής || (OR), και ο λογικός τελεστής ! (NOT).

Οι συναρτήσεις getchar και putchar στη C

c programming

Οι συναρτήσεις getchar και putchar στη C είναι ένα ζευγάρι συναρτήσεων, ειδικά σχεδιασμένων για την είσοδο/έξοδο χαρακτήρων.

Η συνάρτηση printf στη C – ανάλυση

c programming

Η συνάρτηση printf στη C συνοδεύεται από παρενθέσεις. Τα στοιχεία που περιέχονται μεταξύ των παρενθέσεων είναι οι πληροφορίες που μεταβιβάζουμε από τη main.

Βρόχοι επανάληψης στη C και οι εσωτερικοί βρόχοι

c programming

Ας δούμε ένα παράδειγμα με δύο εμφωλευμένους βρόχους επανάληψης for