άρθρα τεχνολογίας

Άρθρα τεχνολογίας και πληροφορικής

Η τεχνολογία ορίζεται ως μία οποιαδήποτε εφαρμογή της επιστήμης που έχει σκοπό την επίτευξη μιας λειτουργίας.